Uusiutuva energia Euroopan unionissa


Euroopan unioni on toiminut erittäin aktiivisesti uusiutuvan energian käytön puolesta. Jo vuonna 1997 säädettiin ensimmäiset lait ja tavoitteet, joita kunkin jäsenmaan tulisi noudattaa. Uusiutuvan energian käyttö on erittäin tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus maapallomme tulevaisuuteen. Euroopan unioni on toiminut esimerkillisenä energian käyttäjänä ja etenkin Pohjoismaat mukaan lukien Suomi ovat osoittaneet todellista kunnianhimoa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan kaikkea mahdollista energian tuotantoa millä voidaan korvata epäluotettavien ja vaihteluista alttiiden fossiilisten polttoaineiden, etenkin öljyn ja kaasun käyttöä. Nämä energian tuottajat ovat paitsi ehtymässä loppuun varoistaan, myös erittäin haitallisia maapallon terveydelle. Valitettavasti kaikki EU:n jäsenmaatkaan eivät ole painostuksesta huolimattakaan ottaneet asiaa tarpeeksi vakavasti.

Uusiutuvia energianlähteitä ovat tuulivoima, aurinkovoima, vesivoima, maalämpö, valtamerienergia, biomassa ja biopolttoaineet. Ne auttavat tutkitusti vähentämään kasvihuonepäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja mikä tärkeintä, ne voivat korvata fossiilisten polttoaineiden käytön. Toisia näistä uusiutuvista energian lähteistä on käytetty jo pitkään eri muodoissaan ja toiset ovat edelleen kehitysasteella. Euroopan unionin vuonna 1997 asettama tavoite oli, että vuoteen 2010 mennessä 12 prosenttia energiankulutuksesta ja sähkönkulutuksesta katetaan uusiutuvalla energialla. Jokaisen jäsenmaan oli toimitettava energian kapasiteetin ja energiantuotantomäärien luvut, jotta saataisiin kokonaiskuva tilanteesta. Vuoden 2010 tavoitteeseen ei kuitenkaan täysin ylletty ja direktiivejä säädettiin uudestaan vuonna 2009. Se kumosi kaikki aikaisemmat direktiivit.

Vuoden 2009 sitovaan tavoitteeseen tuli, että 20 prosenttia Euroopan unionin energiankulutuksesta on katettava uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä. Direktiiviin lisättiin myös hyvin maakohtaisia ohjeistuksia ja tavoitteita. Jokaisen jäsenmaan polttoaineiden on koostuttava 10 prosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä annettiin paljon maakohtaisia ohjeita ja neuvoja miten tavoitteisiin on mahdollista päästä. Pohjoismaiset tavoitteet sijoittuivat selkeästi Eteläistä Eurooppaa suuremmiksi. Direktiivissä oli totta kai huomioitu jäsenmaiden lähtötilanne ja mahdollisuudet uusiutuvan energian käyttöön. Esimerkiksi Tanskalle ja Norjalle tavoitteet asetettiin erittäin korkeiksi, sillä maat eivät ole koskaan käyttäneet ydinvoimaa. Kööpenhamina on myös tehnyt vuosikausia jo töitä ekologisemman kaupungin puolesta ja se haluaa olla täysin hiilineutraali kaupunki.

ydinvoima

Myös Ruotsissa kansanäänestys vaatii ydinvoimasta luopumista ja Saksassa siitä kokonaan luopuminen on harkinnassa. On selvää, että Pohjoismaissa on pienen väkimääränsä takia myös pienempi energiantarve, kuin suuremmilla Euroopan mailla. Tällöin uusiutuvan energian investoinnit ja käyttö on paljon helpompi toteuttaa. Ruotsin henkilökohtainen tavoite on vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tärkeimpiä uusiutuvan energian lähteitä

Eniten käytetty uusiutuvan energian lähde Euroopassa on tuulivoima. Se tuottaa noin 12 prosenttia koko EU:n alueen energiasta. Suurimmat tuulivoiman tuottajamaat ovat Tanska, Saksa, Irlanti, Espanja ja Portugali. Maiden maantieteellinen sijainti on suoraan yhteydessä niiden kannattavuuteen toimittaa tuulivoimaa. Tuulivoima on myös merkittävä työllistäjä edellä mainituissa maissa.

Aurinkoenergian käyttö on suosittua erityisesti eteläisen Euroopan maissa, mutta myös Suomessa se on yleistynyt viime vuosina. Se on lisääntynyt huimasti 2000-luvun alusta. Myös parantunut teknologia ja hintojen selkeä lasku vuosien saatossa on saanut ihmiset entistä kiinnostuneemmaksi siitä. Se työllistää yhä enemmän ihmisiä joka vuosi. Aurinkoenergiateknologian odotetaan kehittyvän niin hyväksi, että siitä saadaan pian myös täysi hyöty pohjoisemmilla mailla.

Euroopan unioni tekee jatkuvaa tärkeää työtä uusiutuvan energian käytön eteen. Se tarkistaa tavoitteensa säännöllisesti ja seuraa jokaisen jäsenmaan edistymistä kohti puhtaampaa ja energiaystävällisempää Eurooppaa. Tällä hetkellä sen käsittelyssä ovat vuodelle 2030 asetettavat tavoitteet. Positiivinen asia on, että ihmiset ovat heränneet enemmän uusiutuvan energian käyttöön ja tukevat ja painostavat näin valtioitaan toimimaan järkevällä tavalla.